Základné informácie o projekte

Názov projektu:                                     AQUAPARK Delňa

Príjimateľ:                                             ŠOVAR, s.r.o

Výška finančného príspevku:                    4.299 391,13

Operačný program:                                Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovanie fondom:                      Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:                                          Cestovný ruch

Opatrenie:                                            Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Miesto realizácie projektu:                       Východné Slovensko/Prešovský kraj/ Jelšová 3, 080 05  Prešov

Začiatok výstavby:                                 28.5.2009

Ukončenie výstavby:                              28.5.2012

Recepcia Aquapark 0904 298 777
Recepcia Wellness 0915 739 777

Novinky a informácie